loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

Затягат контрола при техническите прегледи на колите

Контролът при периодичните технически прегледи на автомобилите да се затегне, предвиждат промени в Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, качена за обществено обсъждане.

С предложените разпоредби се предвижда производителят на автомобили или упълномощен от него представител да предоставя техническата информация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а агенцията да предоставя на контролно-техническите пунктове достъп до нея чрез информационната система. Предвидени са и съответните преходни периоди за разработване на системи за предоставяне на техническата информация от страна на производителя. Предвижда се срокът да е 9 месеца след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“ по отношение на пътни превозни средство - ППС, регистрирани или пуснати в употреба в периода от 20 май 2018 г. до изтичане на 6 месеца от датата на обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.

В мотивите си вносителите на промените припомнят, че съгласно Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024) в България е отчетено лошо качество на атмосферен въздух, свързано със значително превишаване на допустимите норми на емисиите от прахови частици в големите градове. Като основна причина е посочено вредното въздействие на моторните превозни средства, свързано с емисиите им от отработилите газове. В програмата като мярка за намаляване на замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт е предвидено подобряване и актуализиране на националното законодателство, свързано с качеството и контрола на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, по време на които се проверяват емисии от отработили газове.

Затова с промените в наредбата се създават условия за автоматично предаване по електронен път към информационната система на данните, получени от средствата за измерване (газоанализатор, димомер и стенд за измерване на спирачните сили на ППС) при извършените по време на прегледа измервания. За реализирането на тази мярка е предвидено лицата, пуснали на пазара и/или в действие средствата за измерване да разработят софтуер за тази цел.

С посочените допълнения ще се подобри качеството на извършваните в контролно-техническите пунктове прегледи и ще се ограничи възможността за нерегламентирана операторска намеса при извършването на прегледите, пише в мотивите към проекта.

Освен това собствениците на пунктове, за да извършват прегледите с газоанализатори, димомери и стендове за измерване на спирачните сили на ППС трябва да инсталират софтуери, осигуряващи предаването по електронен път на резултатите от измерванията към информационната система. Предвидено е тази промяна да влезе в сила 6 месеца след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“ .
 
От направен анализ на средствата за измерване, намиращи се в контролно-техническите пунктове, е установено, че за 94% от газоанализаторите, за 98% от димомерите и за 82% от стендовете за измерване на спирачните сили на ППС е налична възможност за разработване на софтуер, осигуряващ електронно предаване на резултатите.

Прецизира се и определянето на леките и лекотоварните автомобили в екологични групи, като се предвижда, когато екологичната група се определя въз основа на датата на първа регистрация на автомобила, да се отчитат и резултатите от измерването на съдържанието на емисиите в отработилите газове. Моторните превозни средства, за които от датата на първата им регистрация, не са изминали повече от три години, в зависимост от вида на задвижването им да се определят във възможно най-високата екологична група, без да се измерва съдържанието на емисиите в отработилите газове. Също така с цел гарантиране на по-високо ниво на опазване на околната среда се предвижда моторните превозни средства с двигатели с принудително възпламеняване на работната смес, които фабрично не са оборудвани със система за контрол на емисиите, да се определят в първа екологична група.

С цел намаляване на документите, се предлага да отпадне издаването на отделен знак за екологична група, а тя да се удостоверява единствено със знака за преминат периодичен технически преглед с отразена екологична група.

Затяга се контролът върху устройствата за ограничаване на скоростта на тежкотоварните камиони, като нефункционирането на устройството да се класифицира като опасна техническа неизправност и съответното ППС да не се допуска за движение по пътищата. В аргументите си вносителите посочват, че данните от пътно-транспортните произшествия показват, че голяма част от тях се дължат на превишаване на допустимата скорост от водачите на моторни превозни средства. Товарните автомобили от категории N2 и N3 и автобусите от категории М2 и М3 се оборудват с устройства за ограничаване на скоростта, с които максималната им скорост на движение се ограничава съответно на 90 km/h и 100 km/h. Изправността на устройствата за ограничаване на скоростта на товарните автомобили и автобусите се проверява по време на периодичните прегледи за проверка на техническата им изправност.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Източник: https://www.pariteni.bg/